Framsidan
 

LAL - alla naturvetares egen intresseorganisation

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto - Akademiska Naturvetarförbundet LAL rf är en fackorganisation för personer som har avlagt en universitetsexamen i naturvetenskaper och studerande inom området. LAL:s syfte är att bevaka medlemmarnas intressen och förbättra deras förmåner, såsom lönerna och de övriga yrkesmässiga och sociala förmånerna, samt att främja utnyttjandet av medlemmarnas expertis inom olika samhällssektorer.

Mer än 8 000 naturvetare från olika branscher är medlemmar i förbundet: kemister, biokemister, biologer, bioteknologer, fysiker, matematiker och många andra. Av medlemmarna arbetar 45 procent inom den privata sektorn, 14 procent inom staten, 30 procent vid universiteten och 9 procent inom kommunerna. De övriga 2 procenten arbetar bl.a. utomlands.

LAL är ett av Akavas medlemsförbund.

Bevakning av kemisternas intressen i 70 år

LAL grundades redan år 1945 under namnet Suomen Kemistiliitto - Kemistförbundet i Finland i syfte att driva de finländska kemisternas yrkesmässiga intressen. Personer som har avlagt sina examina inom andra naturvetenskapliga områden har dock i allt större utsträckning anslutit sig som medlemmar i förbundet, och därför bytte förbundet namn till Akademiska Naturvetarförbundet år 2000.

Kemistförbundet i Finland var med och grundade Akava år 1950.

Intressebevakning innebär samarbete

LAL fungerar som intressebevakare för alla naturvetare i lönefrågor och anställningsärenden samt i yrkesrelaterade ärenden. Vi samarbetar med de andra medlemsförbunden i Akava, och vårt gemensamma mål är att förbättra lönen och anställningsvillkoren för de högutbildade.

Vi anser att det är särskilt viktigt att korrigera snedvridningarna av lönerna inom den offentliga sektorn och att se till att så många högre tjänstemän som möjligt omfattas av ett kollektivavtal. Förbundet fungerar även som områdets samhälleliga intressebevakare för sina medlemmars räkning genom att ge utlåtanden och påverka politikerna, tjänstemännen och arbetsgivarna inom branschen samt medierna.

Förbundet har även fungerande relationer till organisationerna inom det naturvetenskapliga området. När det gäller intressebevakningen beträffande lönerna sker den egentliga avtalsverksamheten via Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU inom den offentliga sektorn och via De Högre Tjänstemännen YTN inom den privata sektorn.

 

 

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Pohjoinen Makasiinikatu 6 A
00130 Helsingfors, Finland

Tel. 09 2511 1660

lal@luonnontieteilijat.fi

Kansliets kontaktinfo

© LUONNONTIETEIDEN AKATEEMISTEN LIITTO LAL